Gå direkt till innehåll

Europeisk samverkan kring livsmedelsburna smittor

One Health European Joint Programme, OHEJP, är ett forsknings- och utvecklingssamarbete där 39 europeiska myndigheter och institut i 19 europeiska länder deltar. Programmet fokuserar på livsmedelsburna smittor och kommer att pågå mellan 2018-2022.

Syftet är att samordna för samhället utmanande forsknings- och utvecklingsaktiviteter kring livsmedelsburna smittor, ur ett perspektiv som tar hänsyn till de starka samband som finns mellan folkhälsa, djurhälsa och miljö (ett så kallat One Health-perspektiv). Programmet leds av den franska livsmedels-, miljö- och arbetsmiljömyndigheten ANSES.

Från Sverige deltar SVA, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet. Övriga deltagarländer är också representerade av partners som har referenslaboratorier och forskning inom humanmedicin och veterinärmedicin/livsmedel.

Totalbudget på 900 miljoner kronor

Programmet har en total budget på närmare 900 miljoner kronor. Deltagande länder bidrar med hälften. En första utlysning inom programmet resulterade i 13 godkända delprojekt. Ytterligare en utlysning kommer att göras.

Delprojekten ska hantera frågor som rör sjukdomsövervakning och tillämpad forskning kring infektionsämnen i hela kedjan från jord till bord. Hit räknas virus och bakterier som via livsmedel kan vandra mellan människor och djur, men även antibiotikaresistens och andra potentiella hälsohot som kan föras över mellan djur, människor, livsmedel och miljön.

SVA:s roll

SVA ingår genom statsepizootolog Ann Lindberg i programmets ledningsgrupp och deltar i fem av den första omgångens forsknings- och integrationsprojekt; COHESIVEIMPARTMETASTAVANOVA och ORION. Ann Lindberg har dessutom ansvar för programmets integrativa projekt (arbetspaket 4 på programnivå).
Förutom att programmet kommer att bidra till en ökad integration och samarbete på den europeiska nivån skapar det också möjligheter att vidareutveckla samverkan och beredskap nationellt, exempelvis via nätverkande, expertutbyten, kapacitetsbyggande och utbildning.

Läs mer på OHEJP:s hemsida.

Projektinformation

Kontaktperson SVA:
Ann Lindberg

Finansiär:
Horizon 2020, deltagande länder

Tidsperiod:
2018–2022

Senast uppdaterad : 2019-11-30