Gå direkt till innehåll

OIE Collaborating Centre

SVA har utnämnts av världorganisationen för djurhälsa (OIE) till Collaborating Centre med ansvar för bioteknologibaserad diagnostik av veterinärmedicinska infektionssjukdomar.

I dagsläget finns ett 20-tal dylika OIE-centra världen över, vart och ett med expertis inom ett specifikt kompetensområde relaterat till generella frågeställningar inom djurhälsoområdet. Varje OIE-center har som uppgift att tillhandahålla denna expertis till det internationella samfundet i enlighet med uppsatt mandat. En målsättning med denna verksamhet är enligt OIE:s policy att skapa internationella, regionala och nationella mekanismer för att stödja och finansiera vetenskaplig och diagnostisk aktivitet i utvecklingsländer, och samtidigt stärka dessa aktiviteter i utvecklade länder. Sedan 2008 ingår även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som en partner i OIE Collaborating Centre.

I enlighet med OIE:s mandat skall SVA i sin roll som Collaborating Centre:

  • vara ett center för forskning, expertis, standardisering och spridning av modern diagnostikmetodik och vid behov kunna ställa experter till förfogande för OIE och dess medlemsländer
  • tillhandahålla teoretisk och praktisk utbildning inom området för övriga medlemsländer och organisera vetenskapliga möten å OIE:s vägnar
  • koordinera forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med andra institutioner
  • publicera och sprida sådan information inom området, som kan vara användbar för övriga medlemsländer

Inom ramen för detta mandat har SVA i dagsläget verksamhet inom ett flertal pågående och planerade internationella och nationella projekt för utveckling av snabb och sensitiv diagnostik med modern teknologi. Tyngdpunkten i dessa projekt ligger på allvarliga smittsamma djursjukdomar (så kallade transboundary animal diseases). Vi har ett globalt nätverk med samarbetspartners. Förutom forskningssamverkan syftar dessa samarbetsprojekt till kunskaps- och teknologiöverföring.